Metodexempel/uppsatser

Aktionsforskningsprojekt
- Kartläggning av arbetssituation
Personalen på ett apotek var väldigt stressad. Hälsopedagogerna  Ann-Charlotte och Carolina observerade och intervjuade de anställda och data sammanställdes till behovs-, strategi- och orsaksnät. >>

- Kartläggning av arbete, risk- och friskfaktorer
På ett företag hade man genomfört en omorganisation, och en mellanchef hade fått en dålig arbetssituation. Hälsopedagogen Mia kartlade hennes arbete genom intervju och i form av ett orsaksnät, som sedan låg till grund till förslag till åtgärder i form av ett strateginät. >>

Behovsanalys
På ett sjukhus hade läkarsekreterarna höga sjukskrivningstal. Hälsopedagogen Anna fick i uppdrag att undersöka vad de behövde på sin arbetsplats för att de skulle må bättre. Hon intervjuade ett antal av dem under en dag, och lade in de olika behoven i ett gemensamt behovsnät. >> 

Deltagarorienterat projekt 
Som en del i ett deltagarorienterat projekt om Complador intervjuade lärarstudenten Pernilla en förskollärare för att kartlägga dennes utomhuspedagogik. Svaren på hennes frågor skrev informanten fortlöpande in i Complador så att det uppstod ett strateginät. Även informantens arbetskamrat, en grundskollärare, intervjuades för att deras båda strateginät skulle kunna jämföras och så att eventuella skillnader i deras tänkande om utomhuspedagogik skulle kunna upptäckas. >>

Fallstudie med metodtriangulering
Lärarstudenterna Johanna och Maria undersökte en bildlärares arbete genom att först intervjua läraren om hennes strateginät, därefter göra en dokumentanalys och klassrumsobservationer. >>

Att använda Compladors databas vid datainsamling
Hälsopedagogstudenterna Lina och Jennifer ville undersöka utomhuspedagogiken på en skola ur ett hälsoperspektiv, och gjorde detta genom en fallstudie, bl.a. genom observation. De valde dessutom att intervjua en förskollärare vars strateginät för utomhuspedagogik redan tidigare hade dokumenterats i Complador av en annan student och fick på så sätt tillgång till data på ett bekvämt sätt. >>

Fenomenografiliknande undersökning
Hälsopedagogerna Lillian och Sara kartlade tankar om Hälsoprofilbedömningskonceptet, dels hos upphovsmannen, dels hos en kursdeltagare som lärt sig göra hälsoprofilbedömningar. Intervjupersonernas svar skrevs in direkt i Complador där de bildade strateginät, men de spelades också in på band, så att anteckningarna i Complador kunde kompletteras i efterhand. >>

Jämförande undersökning om undervisning
Lärarstudenten Hanna intervjuar lärare om utomhuspedagogik och beskriver deras olika arbetssätt genom strateginät>>

Pedagogiskt experiment
Hälsopedagogen Carolina genomför ett experiment med en arbetsledare för att se om ekonomiskt tänkande kan kombineras med ett hälsofrämjande tänkande i ett enda strateginät. >>

Undersökning om tyst kunskap
Lärarstudenterna Sanna och Veronica undersökte en lärares tysta kunskap vad gällde att skapa trygghet. >>