Välkommen till 3ntwiki!

- en mötesplats för Trenätsteorin, iakttagelser och andra teoretiska ansatser

Varje vetenskaplig text är skriven utifrån ett visst teoretiskt perspektiv och perspektivets ord och begrepp skapar en bild av verkligheten. I Trenätsteorin förenas ord och begrepp från ett antal olika teorier, som tyst kunskap, reflekterande praktiker, system, o/förutsägbarhet och information. Detta innebär att Trenätsteorin är en tvärvetenskaplig syntes som ger möjlighet att tänka och tala om tillvarons mångfald och komplexitet, föränderlighet och oförutsägbarhet. Trenätsperspektivet är ett vetenskapligt synsätt på t.ex. skola och undervisning och kan därför ses som en pedagogisk teori.

Ett syfte med 3ntwiki är att betrakta tillvaron ur trenätsperspektivet för att på så sätt få en djupare förståelse av den. Vilka system ser vi i den här situationen? Vad är förutsägbart? Vad är det som kan göra skillnad, kan starta processer och förändringar?

Andra forskare har betraktat tillvaron ur andra teoretiska perspektiv och då inte beskrivit den i trenätstermer, utan i andra termer. Ett andra syfte med 3ntwiki är att erbjuda ett forum för jämförelser av olika beskrivningar - hur kan ett visst fenomen beskrivas ur trenätsperspektivet? Ur andra perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika beskrivningarna? Vilka är beskrivningarnas styrkor, deras svagheter? Kan perspektiven utvecklas? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de olika beskrivningarna med tanke på skola, undervisning och lärarutbildning?

Läs mer om Trenätsteorin på https://3nt.se/