Analyser

Analys betyder att sönderdela, att dela upp i beståndsdelar. Vilka beståndsdelar man kan dela upp i beror på vilka ord och begrepp man har tillgång till, dvs. vilken teoretisk grund man utgår från, vilket teoretiskt perspektiv man har.

Eftersom 3ntwiki handlar dels om trenätsteorin, dels om andra teoribildningar blir analyserna här av två slag:

  • analyser med hjälp av trenätsbegrepp och -ord, dvs. trenätsanalyser.
  • analyser med hjälp av ord och begrepp från andra, alternativa teoretiska sammanhang - alternativanalyser.