Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/01/25 05:47]
admin
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/01/25 06:37]
admin
Rad 8: Rad 8:
 En annan ledande faktor är Skollagen som genom sina formuleringar är avsedd att göra skillnad på ett grundläggande sätt och alltså utgör ett möjlighetsrum. I detta möjlighetsrum självorganiserar sig genom politiska processer och utredningar läroplaner som i sin tur är system av ledande faktorer - möjlighetsrum - där somligt agerande är möjligt, annat uteslutet; man säger att styrdokumenten ger ramar för verksamheten. ​ En annan ledande faktor är Skollagen som genom sina formuleringar är avsedd att göra skillnad på ett grundläggande sätt och alltså utgör ett möjlighetsrum. I detta möjlighetsrum självorganiserar sig genom politiska processer och utredningar läroplaner som i sin tur är system av ledande faktorer - möjlighetsrum - där somligt agerande är möjligt, annat uteslutet; man säger att styrdokumenten ger ramar för verksamheten. ​
  
-Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer,​ möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen,​ dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer,​ nya möjlighetsrum. ​+Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer,​ möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen,​ dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer,​ nya möjlighetsrum. Ett sätt att tala om den framväxande serier av situationer på en skola är att använda ordet historia: rektors och lärares agerande resulterar i skolans historia
  
  
  
-__GRÄNSER__ +GRÄNSER
-Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är _skillnad_ . I Bergs blogg är motsvarande redskap _gräns_ . Han talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​. ​+
  
-Berg talar om gränser - om "de yttre gränserna (som) står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ respektive "de inre gränserna"​ (som) är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer"​. 
  
 +Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är __skillnad__. I Bergs blogg är motsvarande redskap __gräns__ . 
  
  
- +FRIRUM
  
-//De yttre gränserna//​ +Berg definierar __frirum__: Det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan ​yttre och (inre) gränser. ​ 
-Sett ur trenätsperspektivet består ​"de yttre gränserna ​(som) står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ av skolans ​styrdokument och dessa utgör ett system av ledande faktorer - av sådant som kan göra skillnad. Enligt Berg studeras dessa gränser ​med hjälp ​av dokumentanalysEn trenätsanalys innebär ​att styrdokumenten ​analyseras utifrån informationsperspektivet - det handlar om vad som kan och ska göra skillnad ​för verksamheten+ 
 + 
 +SKOLUTVECKLING 
 + 
 +Skälet till att införa begreppet frirum tycks vara att det fyller en funktion i Bergs tal om skolutveckling:​ 
 +"Mot denna bakgrund kan vi tala om – definiera – skolutveckling som en process som går ut på att skolor för elevers bästa upptäcker och erövrar det outnyttjade frirummet."​ 
 + 
 + 
 +**Diskussion** 
 + 
 +Berg talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​ och detta ger ordet "​gräns"​ en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer det ena innehållet från det andra.  
 + 
 +Denna oklarhet vad gäller innebörden i ordet gräns förhindrar exakta definitioner och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser. Han säger att  ​"de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag" ​respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs ​av och inom enskilda skolor som organisationer"​. Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien.  
 + 
 +Bergs definition ​av frirum ​kan göras klarare om "​gräns"​ ersätts ​med "​innehåll":​ det tillgängliga frirummet utgörs ​av skillnaden mellan å ena sidan innehållet i styrdokumenten och å andra sidan rektors och lärares agerande, och skolans historia 
 + 
 +Med denna version av Bergs definition blir skolutveckling "en process som går ut på att rektor och lärare för elevers bästa upptäcker och erövrar de outnyttjade möjligheter som ges av styrdokument,​ ekonomi och skolans historia"​. Eller i trenätstermer: ​styrdokumenten, ekonomi och historia är ledande faktorer ​som definierar ett möjlighetsrum,​ en situation, där rektor ​och lärare är fria att agera för sina elevers bästa
  
-Sett ur trenätsperspektivet är en dokumentanalys otillräcklig som metod för att fastställa de yttre begränsningarna eftersom det inte bara är texterna som kan göra skillnad utan också de ekonomiska förutsättningarna - anslagen till skolan är ledande faktorer, det kan ha betydelse för verksamheten hur mycket pengar man förfogar över. Oavsett vad som står i Skollagen och läroplanen kan brist på pengar begränsa rektors och lärares möjligheter att utforma verksamheten. ​ 
  
-//De inre gränserna//​ 
-Att "(d)e inre gränserna är uttryck för ... vardagsarbete"​ kan ur trenätsperspektivet tolkas som att det handlar om ledande faktorer: arbete är sådana handlingar som syftar till att göra skillnad. ​