Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/01/25 06:15]
admin
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/01/25 06:37]
admin
Rad 15: Rad 15:
  
  
-Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är __skillnad__. I Bergs blogg är motsvarande redskap __gräns__ ​. Han talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​ och detta ger ordet gräns en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer det ena innehållet från det andra.  +Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är __skillnad__. I Bergs blogg är motsvarande redskap __gräns__ . 
- +
-Denna oklarhet vad gäller ordet gräns innebörd för Berg hindrar exakta beskrivningar och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser och säger att  "de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer"​. Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien+
  
  
 FRIRUM FRIRUM
  
-Oklarheten i ordet "​gräns"​ får följder när han definierar __frirum__: Det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan yttre och (inre) gränser. ​+Berg definierar __frirum__: Det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan yttre och (inre) gränser. ​ 
 + 
 + 
 +SKOLUTVECKLING 
 + 
 +Skälet till att införa begreppet frirum tycks vara att det fyller en funktion i Bergs tal om skolutveckling:​ 
 +"Mot denna bakgrund kan vi tala om – definiera – skolutveckling som en process som går ut på att skolor för elevers bästa upptäcker och erövrar det outnyttjade frirummet."​
  
  
 **Diskussion** **Diskussion**
  
-Bergs definition av frirum kan göras klarare om "​gräns"​ ersätts med "​innehåll":​ det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan innehållet i styrdokumenten och skolans historia. ​+Berg talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​ och detta ger ordet "​gräns"​ en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer det ena innehållet från det andra.  
 + 
 +Denna oklarhet vad gäller innebörden i ordet gräns förhindrar exakta definitioner och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser. Han säger att  "de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer"​. Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien.  
 + 
 +Bergs definition av frirum kan göras klarare om "​gräns"​ ersätts med "​innehåll":​ det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan ​å ena sidan innehållet i styrdokumenten ​och å andra sidan rektors och lärares agerande, ​och skolans historia.  
 + 
 +Med denna version av Bergs definition blir skolutveckling "en process som går ut på att rektor och lärare för elevers bästa upptäcker och erövrar de outnyttjade möjligheter som ges av styrdokument,​ ekonomi och skolans historia"​. Eller i trenätstermer:​ styrdokumenten,​ ekonomi och historia är ledande faktorer som definierar ett möjlighetsrum,​ en situation, där rektor och lärare är fria att agera för sina elevers bästa