Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/01/25 06:36]
admin
3ntwiki:analyser:trenaetsanalyser:frirum [2019/02/10 03:21]
admin
Rad 2: Rad 2:
 I följande jämförande analys redovisas först begreppet möjlighetsrum. Därefter analyseras frirum utifrån trenätsperspektivet. I följande jämförande analys redovisas först begreppet möjlighetsrum. Därefter analyseras frirum utifrån trenätsperspektivet.
  
-Ett möjlighetsrum är en situation, ett system av ledande faktorer (=sådant som kan göra skillnad) som vid en viss tidpunkt ger en viss ordning men också en viss frihet. I denna situation kan det uppstå självorganiseringsprocesser så att det uppstår ny ordning, emergenser. Sett ur trenätsperspektivet är tillvaron systemisk - den består av system och delsystem och därför av en mängd nivåer+Ett möjlighetsrum är en situation, ett system av ledande faktorer (=sådant som kan göra skillnad) som vid en viss tidpunkt ger en viss ordning men också en viss frihet. I denna situation kan det uppstå självorganiseringsprocesser så att det uppstår ny ordning, emergenser. ​
  
 +**Om ledande faktorer och möjlighetsrum**
 En ledande faktor är så självklar för oss att vi inte talar om den: gravitationen. Gravitationen lämnar hela tiden ett avgörande bidrag till ordningen på jorden. Om skola i framtiden kommer att bedrivas i yttre rymden kommer frånvaron av denna ledande faktor att visa sig i svårigheter som vi slipper här på jorden. En ledande faktor är så självklar för oss att vi inte talar om den: gravitationen. Gravitationen lämnar hela tiden ett avgörande bidrag till ordningen på jorden. Om skola i framtiden kommer att bedrivas i yttre rymden kommer frånvaron av denna ledande faktor att visa sig i svårigheter som vi slipper här på jorden.
  
Rad 9: Rad 10:
  
 Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer,​ möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen,​ dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer,​ nya möjlighetsrum. Ett sätt att tala om den framväxande serier av situationer på en skola är att använda ordet historia: rektors och lärares agerande resulterar i skolans historia. ​ Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer,​ möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen,​ dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer,​ nya möjlighetsrum. Ett sätt att tala om den framväxande serier av situationer på en skola är att använda ordet historia: rektors och lärares agerande resulterar i skolans historia. ​
- 
  
  
Rad 31: Rad 31:
 **Diskussion** **Diskussion**
  
-Berg talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​ och detta ger ordet "​gräns"​ en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer ​det ena innehållet ​från det andra+Berg talar i sitt blogginlägg om "​gränsernas innehåll"​ och detta ger ordet "​gräns"​ en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer ​en sak från en annan
  
-Denna oklarhet vad gäller ordet gräns ​innebörd ​förhindrar exakta definitioner och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser. Han säger att  "de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer"​. Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien. ​+Denna oklarhet vad gäller ​innebörden i ordet gräns förhindrar exakta definitioner och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser. Han säger att  "de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag"​ respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer"​. Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien. ​
  
 Bergs definition av frirum kan göras klarare om "​gräns"​ ersätts med "​innehåll":​ det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan å ena sidan innehållet i styrdokumenten och å andra sidan rektors och lärares agerande, och skolans historia. ​ Bergs definition av frirum kan göras klarare om "​gräns"​ ersätts med "​innehåll":​ det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan å ena sidan innehållet i styrdokumenten och å andra sidan rektors och lärares agerande, och skolans historia. ​