Detta är en gammal version av dokumentet!


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4689 in /customers/8/7/2/3nt.se/httpd.www/3ntwiki/inc/parser/lexer.php on line 118
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Rent intuitivt anar man att Bergs begrepp __frirum__ rimligen måste vara en motsvarighet till trenätskans __möjlighetsrum__. I följande jämförande analys redovisas först begreppet möjlighetsrum. Därefter analyseras frirum utifrån trenätsperspektivet. Ett möjlighetsrum är en situation, ett system av ledande faktorer (=sådant som kan göra skillnad) som vid en viss tidpunkt ger en viss ordning men också en viss frihet. I denna situation kan det uppstå självorganiseringsprocesser så att det uppstår ny ordning, emergenser. Sett ur trenätsperspektivet tillvaron systemisk - den består av system och delsystem och därför av en mängd nivåer. En ledande faktor är så självklar för oss att vi inte talar om den: gravitationen. Gravitationen lämnar hela tiden ett avgörande bidrag till ordningen på jorden. Om skola i framtiden kommer att bedrivas i yttre rymden kommer frånvaron av denna ledande faktor att visa sig i svårigheter som vi slipper här på jorden. En annan ledande faktor är Skollagen som genom sina formuleringar är avsedd att göra skillnad på ett grundläggande sätt och alltså utgör ett möjlighetsrum. I detta möjlighetsrum självorganiserar sig genom politiska processer och utredningar läroplaner som i sin tur är system av ledande faktorer - möjlighetsrum - där somligt agerande är möjligt, annat uteslutet; man säger att styrdokumenten ger ramar för verksamheten. Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer, möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen, dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer, nya möjlighetsrum. __GRÄNSER__ Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är_skillnad_. I Bergs blogg är motsvarande redskap_gräns_. han talar i sitt blogginlägg om_gränser_ och "gränsernas innehåll". Berg talar om gränser - om "de yttre gränserna (som) står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag" respektive "de inre gränserna" (som) är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer". //De yttre gränserna// Sett ur trenätsperspektivet består "de yttre gränserna (som) står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag" av skolans styrdokument och dessa utgör ett system av ledande faktorer - av sådant som kan göra skillnad. Enligt Berg studeras dessa gränser med hjälp av dokumentanalys. En trenätsanalys innebär att styrdokumenten analyseras utifrån informationsperspektivet - det handlar om vad som kan och ska göra skillnad för verksamheten. Sett ur trenätsperspektivet är en dokumentanalys otillräcklig som metod för att fastställa de yttre begränsningarna eftersom det inte bara är texterna som kan göra skillnad utan också de ekonomiska förutsättningarna - anslagen till skolan är ledande faktorer, det kan ha betydelse för verksamheten hur mycket pengar man förfogar över. Oavsett vad som står i Skollagen och läroplanen kan brist på pengar begränsa rektors och lärares möjligheter att utforma verksamheten. //De inre gränserna// Att "(d)e inre gränserna är uttryck för ... vardagsarbete" kan ur trenätsperspektivet tolkas som att det handlar om ledande faktorer: arbete är sådana handlingar som syftar till att göra skillnad.