Vad är en ramfaktor utifrån trenätsperspektivet?

Utgångspunkten för analysen är beskrivningen i Wikipedia: ramfaktorer är ”externa faktorer utanför lärarens direkta kontroll, men som ändå har stor påverkan på hur undervisningen faktiskt gestaltar sig. Dessa externa faktorer, och de ramar som de ger upphov till, ger utrymme för olika slags undervisnings- och lärandesituationer. Tiden är exempelvis en sådan ramfaktor. Men också antalet elever, elevgruppens sammansättning, utrustning, lokaler och styrdokument är ramfaktorer av olika slag. På ett övergripande plan kan ekonomi, juridik, ideologi och utvärdering, ses som ramar i denna bemärkelse”.

Ramfaktor kontra trenätsbegreppet ledande faktor

Nyckelmeningen är att ramfaktorer ”har stor påverkan på hur undervisningen faktiskt gestaltar sig”. Sett ur trenätsperspektivet innebär detta att ramfaktorer är sådant som gör skillnad, dvs. begreppet ramfaktor kan knytas till trenätsbegreppet ledande faktor: någonting som kan göra skillnad. Att en ramfaktor ”har stor påverkan på hur undervisningen faktiskt gestaltar sig” innebär att den inte bara kan, utan faktiskt också gör skillnad.

Alla de uppräknade exemplen på ramfaktorer - ”Tiden …antalet elever, elevgruppens sammansättning, utrustning, lokaler och styrdokument … ekonomi, juridik, ideologi och utvärdering” - anses kunna göra skillnad (påverka) och är i så fall ledande faktorer.

Men att ramfaktorer är ledande faktorer som KAN göra skillnad innebär inte att de också alltid gör det. Analysen leder därför till frågor om NÄR, HUR och PÅ VILKET SÄTT en ramfaktor kan förväntas göra skillnad.

Ramfaktorn ”tiden” visar på en skillnad mellan ramfaktorsperspektivet och trenätsperspektivet. ”Tiden” kan handla både om tidpunkt (och därmed om timing) eller om tidsrymd mätt i minuter, lektioner eller terminer. När tiden anges som exempel på ramfaktor är det rimligen tiden=tidsrymd som åsyftas - en tidsrymd är ju någonting avgränsat. Ramfaktorerna är ur lärarens perspektiv givna, det är andra som har skapat och bestämt dessa. Annorlunda är det med enskilda tidpunkter, med timing som har med processer att göra och som därför inte på förhand kan organiseras av någon högre upp i skolsystemet; vad som är god timing bestäms ytterst utav eleverna och deras lärande.

Min slutsats är att alla ramfaktorer är ledande faktorer men att alla ledande faktorer inte är ramfaktorer.

Det är värt att notera att ramfaktorer har betydelse för ”hur undervisningen faktiskt gestaltar sig” - dvs. för hur lärarens undervisning gestaltar sig, inte nödvändigtvis elevens lärande. Lärandet är beroende av hur läraren utformar undervisningen inom de givna ramarna.

Ramfaktor kontra trenätsbegreppet möjlighetsrum

Trenätsteorins namn på en inramad situation är möjlighetsrum. Ett möjlighetsrum inramas av ledande faktorer som sätter gränser för vad som är möjligt. Detta innebär att ramfaktor kan ses som beteckning på de ledande faktorer som omgärdar en viss given pedagogisk situation.

Alla ramfaktorer avgränsar möjlighetsrum, men alla möjlighetsrum är inte avgränsade av ramfaktorer, somliga är avgränsade av andra typer av ledande element.

Ramfaktorer kontra trenätsperspektivet på förutsättningar i skolan

Trenätsteorin arbetar med tre typer av förutsättningar: givna, skapade och emergenta. De givna förutsättningarna är sådana som läraren inte har något inflytande över, detta till skillnad mot de skapade - de är förutsättningar som läraren skapar. De emergenta förutsättningarna är sådana som uppstår spontant. Ramfaktorer är enligt Wikipedia ”externa faktorer utanför lärarens direkta kontroll”, dvs. givna förutsättningar.

Exempel:

  • Given förutsättning: skollagen är en ramfaktor, en ledande faktor som gör skillnad för var barn och ungdomar tillbringar en stor del av sitt liv.
  • Skapad förutsättning: en arbetsuppgift är en ledande faktor som gör skillnad för eleverna - arbetsuppgiften säger vad som förväntas av dem och vad som inte förväntas av dem.
  • Emergent förutsättning: rädslan hos en mobbad är en ledande faktor - rädslan kan göra skillnad för den mobbades möjligheter att koncentrera sig.

Även här gäller att alla ramfaktorer är givna förutsättningar, men att alla givna förutsättningar inte är ramfaktorer; både jordens gravitation och elevernas gener är givna förutsättningar, är ledande faktorer som ”ligger utanför lärarens kontroll”.

Ramfaktorteorin och Trenätsteorin

Jämförelserna av begreppet ramfaktor och trenätsbegreppen visar att trenätsbegreppen kan användas för att både precisera och komplettera ramfaktorteorin.