Om Complador

Namnet Complador är skapat utifrån redskapets användningsområden:

  • Com- som i kommunikation
  • -pl- som i planering
  • -a- som i analys
  • -do- som i dokumentation
  • -r som i reflektion

Complador är ett tankeredskap - det ska underlätta kommunikation, planering, analys, dokumentation och reflektion.

Complador har samma teoretiska grund som Trenätsteorin: en reflekterande praktiker har en teori-i-användning som består av antaganden, värden och strategier; praktikern har en uppfattning om verkligheten, om vad som är viktigt att tänka på och om hur det viktiga kan åstadkommas.

Complador har inte bara en teoretisk utan också en empirisk grund - se Gunnars empiri - som inte bara visar strukturen hos en lärares strategiska tänkande utan också indirekt hennes antaganden om vilka behov hon måste tillgodose, dvs. vilka värden hon ska försöka förverkliga.

De tre nätbegreppen

Namnet Trenätsteorin antyder att teorin handlar om tre nät av något slag; det handlar om tre olika nätbegrepp. Strateginät är det första av detta begrepp och detta till följd av att detta var det första dolda mönstret som upptäcktes av GC; ordet strateginät är alltså namnet på (beskrivningen av) en tankestruktur.

Det första nätbegreppet var alltså strateginät. Jag frågade mig hur denna tankestruktur hade uppstått hos Eva och kom fram till att det handlade om behov och förutsättningar - hon trodde att förutsättningen för att det skulle kunna bli arbetsro i klassen var att eleverna fick sina behov av trygghet och omväxling tillgodosedda; detta var anledningen till att hon hade strategier för att skapa trygghet och omväxling - det handlade om att tillgodose behov och skapa förutsättningar. Hennes strateginät speglar på så sätt hennes antaganden om behov, om behovskedjor och ett behovsnät.

Både strateginät och behovsnät hör hemma i en teori–användning, i en reflekterande praktikers huvud. Men strategierna syftar ju till att påverka den yttre verkligheten - en strategikedja kan ses som en tänkt orsakskedja, och när utgångsaktiviteten sätts i verket kan man räkna med att det uppstår olika faktiska orsakskedjor. Det tredje nätbegreppet - vid sidan av behovsnät och strateginät - är alltså orsaksnät.

Som följande orsaksnät visar utgår lärare inte från ett vacuum då de skapar sina strategier - de befinner sig alltid i orsaksnät där tidigare händelser har resulterat i erfarenheter, minnen, känslor och kunskaper, och i olika situationer och processer. Detta orsaksnät uppstod och dokumenterades till följd av att en trygghetsgrupp via ett mejl fick veta att tre större pojkar hade gett sig på en mindre.

De tre nätbegreppen kan ses som olika aspekter av en teori-i-användning. I Complador är de förenade med varandra till en helhet på så sätt att viss ring med t.ex. rubriken arbetsro samtidigt kan stå för behov, syfte och faktum: det finns behov av arbetsro, strategierna syftar till arbetsro och det kan vara ett faktum att det råder arbetsro - de tre näten bildar en helhet, ett trenät. Skälet till denna kombination är att lärares arbete handlar om work-in-progress. Läraren kan inte vid en viss tidpunkt avgöra vilka behov som finns (behovsnätet) utan måste observera vad som händer (orsaksnätet) och sedan tänka och handla strategiskt (strateginät) - och då förändras orsaksnätet och kanske också behovsnätet. Följande film visar hur sådan work-in-progress kan se ut och hur orsaksnätet växer fram: https://3nt.se/sida/mobbning3.html

Complador som redskap i komplex verksamhet

Filmen visar exempel på Compladors användningsområden: där finns exempel på kommunikation, på analys, reflektion och planering, på dokumentation och på hur information om förhållanden leder till att lärarna identifierar behov som de tillgodoser genom sina strategier - liksom utfallet av åtgärderna/strategierna.