Gunnars empiri

1. Strukturen hos en lärares strategiska tänkande (GCs D-uppsats)

Följande flödesdiagram visar en pensionerad lågstadielärares, Evas, strategier för att skapa arbetsro. Hennes tre konkreta åtgärder, utgångsaktiviteterna A, B och C ligger till vänster.

evas_floedesdiagram_red.jpeg.jpg

Syftet med undersökningen var att finna dolda mönster. All texten gjorde flödesdiagrammet otydligt. För att få en klarare överblick ersatte jag utgångsaktiviteterna med fyrkanter och syftena med ringar. Eftersom syftet ”skapa trygghet” tycktes spela en central roll placerade jag den mitt på papperet. Flödesdiagrammet kom nu att uppvisa en tydlig nätstruktur; jag kallar nätstrukturen strateginät eftersom den visar strukturen i Evas strategiska tänkande. Bilden visar ett tidigare dolt mönster i hennes tysta kunskap och är en tankekarta över hennes teori-i-användning:

evas_strateginaet_red.jpeg.jpg

2. Dolda mönster i fyra lärares strateginät

Se boken Undervisningskonster http://bokmaskinen.se/boktorget/biblioteket/undervisningskonster/