Redskap för kvalitativa data

Möjligheten att använda Complador som instrument i kvalitativa undersökningar speglar redskapets teoretiska grund.

  • Donald A. Schöns begrepp reflekterande praktiker och teori-i-användning. En teori-i-användning är uppbyggd av en praktikers (underliggande) antaganden, värden och strategier. Dessa komponenter motsvaras i Complador av de tre perspektiven orsaks-, behovs- och strategiperspektiv där data kan dokumenteras i orsaks-, behovs- respektive strateginät.
  • Ludwig von Bertalanffys allmänna systemteori:
    - ”system är uppbyggda av delsystem” motsvaras i Complador av övernät och undernät
    - ”flöden av materia, energi och information” motsvaras i Complador av orsakskedjor.
    - Gregory Batesons definition ”(en bit) information är en skillnad som gör skillnad” motsvaras i Complador av pilar/bågar med eller utan tvärstreck vars innebörd är motverkar respektive medför vilka tillsammans med mellanliggande noder bildar orsakskedjor, dvs. bilder av flöden/processer.
  • Gunnar Cardells begrepp ledande faktor utifrån dels Batesons definition av information, dels kaosforskningens slutsats att kaos kännetecknas av oförutsägbarhet: en ledande faktor är någonting som kan göra skillnad. Ledande faktorer anges i Complador med noder – fyrkantiga för handlingar/aktiviteter och runda för händelser och tillstånd – för orsaker och verkningar.
  Dessa teoretiska perspektiv är av generellt slag och utgör stommen i ett specifikt pedagogskt teoribygge, nämligen Trenätsteorin. Du finner begreppen i Ordlista.   Complador har använts i kvalitativa undersökningar på ett antal olika sätt - se Metodexempel!