Mobbningsutredning


Arbetet med ett mobbningsfall består av ett antal olika moment:

  • utredning av händelser och orsakssammanhang
  • åtgärder
  • uppföljning, där resultatet – eller frånvaro resultat – av åtgärderna dokumenteras

Innehållet dokumenteras i enskilda noder i form av rubriker och texter. Genom att använda undernät kan innehållet beskrivas så detaljerat som man finner lämpligt.

Lärarnas agerande kan lämpligen beskrivas med fyrkantiga noder, övriga med runda.

De olika momenten är inte avgränsade från varandra tidsmässigt, utan kan pågå parallellt.


Aktörerna
Olika aktörers agerande dokumenteras förslagsvis i egna undernät. I filmen om trenätet Mobblogg finns till exempel fyra undernät med information från eller om de olika aktörerna:

  • mobbningsteamet
  • den utsatta eleven
  • mobbarna
  • föräldrarna


Processerna
Undernäten sprids och noderna förbinds med bågar till orsakskedjor som visar innehållet i processerna.
En Tillfälle-tabell skapas med tidpunkter för de olika händelserna och åtgärderna.
Nodformulären öppnas i övernätet och tidpunkt anges för respektive nod.  Genom att använda Tillfälle-tabell kan processer som pågår parallellt beskrivas.