Uppsatser med Complador som redskap

Examensarbeten och uppsatser, B-, C- och D-uppsatser, som beskriver hur Complador fungerar i arbete med individer och arbetsgrupper. Huvudteman i uppsatserna är arbete och yrkeskunskap, skola och hälsa. 
Gratis pdf-läsare.


Complador används och utvärderas inom hälsopedagogiken

Ökade möjligheter till hälsofrämjande  ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande med Complador? D-uppsats, 2006, Karolina Edström. Examensarbete  om företagsledning, lönsamhet och hälsa.  Läs pdf 493 kB

Att göra skillnad i en arbetsgrupp: En aktionsforskningsstudie i syfte att pröva hur Trenätsteorin och Complador fungerar i salutogent hälsoarbete, C-uppsats, 2005, Ann-Charlotte Edvardsson& Karolina Edström.
Några av slutsatserna:  Complador underlättar stresshantering, eftersom obalans mellan strategi och behov blir så uppenbar. Synligheten gör också att man, istället för att leta efter syndabockar, lyckas fokusera på att tänka ut nya strategier.  Läs pdf 2637 kB

Att hjälpa folk att tänka, C-uppsats, 2005. Anna Persson prövar här en tidig version av Complador i ett projekt för "friska läkarsekreterare".  Ur Resultat och analys:"Jag märkte också att det blev lättare för deltagarna att komma igång med tänkandet när de såg det de sagt framför sig. Detta grundar jag på det faktum att läkarsekreterarna efterhand hade allt mer att berätta. Jag hade innan trott att det skulle vara tvärtom, det vill säga att ju mer näten fylldes ut desto svårare skulle det bli att komma på nya saker. Men det verkade tvärtom som att det de redan såg framför sig på skärmen satte igång en tankeprocess hos många." Läs pdf 406 kB

Friskfaktorer och riskfaktorer vid organisationsförändringar. Ett aktionsforskningsprojekt där Trenätsteorin och Complador prövas som hälsopedagogiska verktyg, C-uppsats, 2005. Maria Olsson genomför ett hälsofrämjande projekt vid ett företag med hjälp av Complador. I uppsatsen drar hon bl.a. slutsatserna att Complador ger en tydlig helhetsbild över nuläget, förmedlar visioner och mål och bidrar till meningsfullhet. Läs pdf 314 kB

Frisk- och Riskfaktorer i Utomhuspedagogik: En fallstudie i en "Ur och Skur" klass, B-uppsats, 2009. Lina Bohlin och Jennifer St. John använder data från en förskollärares strateginät i Pernilla Olssons examensarbete och kompletterar dessa data genom dels en fördjupande intervju, dels observationer. Läs pdf 291 kB

 

Exempel på användning av Complador i skolan

Lärares strategier för utomhuspedagogik. C-uppsats, 2006. Hanna Frisk-Kopec intervjuar tre lärare och skapar strateginät som visar hur lärarna gör rent praktiskt för att eleverna ska kunna uppnå målen för deras utomhuspedagogik. Läs pdf 449 kB

En lärares strategier för att skapa trygghet i klassrummet. B-uppsats, 2006. Sanna Hoof och Veronica Olsson använder Complador för att plocka fram en lärares "tysta" kunskap om hur man skapar trygghet - en kunskap som är djupt rotad hos den erfarne läraren, men ogripbar för andra. I och med att strateginäten blir synliga öppnar sig möjligheten att sprida kunskapen. Läs pdf 340 kB

Kartläggning av bildundervisning. En fallstudie av en lärares strategier. B-uppsats, 2007. Johanna Moilanen och Maria Steinwall använder Complador för att kartlägga och synliggöra en lärares strategier i bildundervisning. 
Läs pdf 306 kB

Samverkan mellan olika pedagogiska traditioner i utomhuspedagogik. En analys av två intervjuer med hjälp av dataprogrammet Complador, B-uppsats, 2008. Pernilla Olsson jämför en förskollärares och en grundskollärares tankar om utomhuspedagogik. Läs pdf 1 810 kB

 

Complador som redskap för att visualisera yrkeskunskap

Likheter och skillnader i det underliggande antagandet, samt eventuella missförstånd efter en kunskapsöverföring
C-uppsats, 2008. Lillian Gustafsson och Sara Ånner undersöker om underliggande antaganden kan leda till missförstånd vid kunskapsöverföring. Läs pdf 313 kB

Att kartlägga pedagogisk verksamhet med hjälp av programmet Complador. En fallstudie av lekterapi på ett sjukhus i Armenien. C-uppsats, 2009. Armine Sinabian och Lisa Lundahl beskriver i denna C-uppsats lekterapi på ett sjukhus i Armenien och diskuterar terapeutens yrkeskunskap utifrån perspektivet reflekterande praktiker. Läs pdf 472 kB

"Man kan aldrig visualisera för mycket". En studie om visualisering i skolan. Uppsats på C-nivå, 15 hp 2009. Katarina Aringskog och Rebecca Hultgren undersöker betydelsen av visualisering på en arbetsplats med hjälp av datorprogrammet Complador. Läs pdf 821 kB