Yrkesutveckling

Lärares arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Detta innebär t.ex. behov av ...            

  • att dokumentera arbetssätt och erfarenheter så att de blir tillgängliga för andra lärare och lärarstudenter
  • att problematisera beprövad erfarenhet
  • att kritiskt granska egna och andras arbetssätt
  • att relatera erfarenheter och arbetssätt till vetenskapliga teorier och begrepp och till forskning
  • att föra diskussioner om arbetssätt och erfarenheter inom lärarkåren
  • att utveckla ett gemensamt, vetenskapligt grundat yrkesspråk för att kunna beskriva, analysera och diskutera yrkeserfarenheter och skolfrågor
  • att utveckla vetenskapliga metoder för att dokumentera och sprida information om lärares arbetssätt
  • att forska om lärares arbetssätt
  • att yrkesverksamma lärare engagerar sig i lärarutbildningen för att den beprövade erfarenheten ska bli tillgänglig för lärarutbildare och lärarstudenter


Exempel


Att dokumentera arbetssätt och erfarenheter så att de blir tillgängliga för andra lärare och lärarstudenter.

Vad kan vi lära av Ingegerds läs- och skrivundervisning?
Logga in i Complador/Entré, sök Ingegerd och välj 1394/ Ingegerds datorbaserade läs- och skrivundervisning. För instruktion: se Ta del av nät Compladors hemsida.

Att kritiskt granska egna och andras arbetssätt.

Se problematisering!

Att relatera erfarenheter och arbetssätt till vetenskapliga teorier och begrepp och till forskning.

Se uppsatsen Kartläggning av bildundervisning. En fallstudie av en lärares strategier. B-uppsats, 2007. Johanna Moilanen och Maria Steinwall använder Complador för att kartlägga och synliggöra en lärares strategier i bildundervisning. 

Att utveckla vetenskapliga metoder för att dokumentera och sprida information om lärares arbetssätt

Se olika Metodexempel!