Trenätsteorin


Trenätsteorin handlar dels om hur människor tänker om verkligheten, dels om verkligheten själv. Grunden för denna dubbelhet är att Trenätsteorin är en syntes av några olika teoretiska synsätt och begrepp.

Människors tänkande beskrivs av Donald A. Schön genom begreppen reflekterande praktiker och teori-i-användning. Teorier som beskriver verkligheten och som används i Trenätsteorin är den allmänna systemteorin, cybernetik, informationsteori och kaosteori med begrepp som t.ex. system och delsystem, flöde, jämvikt, oförutsägbarhet.

Syntesen blev möjlig genom Gunnar Cardells undersökning om lärares strategiska tänkande, som synliggjorde behovsnät och strateginät och som lät sig tolkas i termer av system, information, feedback och kaos. Behovsnät och strateginät är tankenät som handlar om verkligheten; de är tänkta orsaksnät. Ett orsaksnät handlar om faktiska tillstånd och processer.

I Complador skapas helheter, trenät, som kombinerar de tre näten. På så sätt kan data om verkligheten kombineras med uppfattningar om vad som behövs utifrån visioner och mål, och med strategiska planer för att tillgodose behoven, dvs. skapa förutsättningar för processer och förverkligande.

De tre nätbegreppen har senare kompletterats med ytterligare två nätbegrepp – värdenät och motivationsnät – som representerar två andra viktiga aspekter av verkligheten.

Skapandet av Trenätsteorin var ett pedagogiskt projekt som syftade till att skapa redskap för att planera, synliggöra och diskutera komplexa pedagogiska sammanhang – ”komplext fredsarbete”. För att fylla denna funktion har de lånade begreppen kompletterats med egna, nykonstruerade begrepp som ledande faktor, möjlighetsrum och supraindivid.

Trenätsteorins ord och begrepp återfinns i Ordlista.

   

 

Referenser
Asplund, Johan (1970): Om undran inför samhället. Argos
Bateson, Gregory (1995): Ande och natur. En nödvändig enhet. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
Bateson, Gregory (1998): Mönstret som förbinder. Eko-cybernetiska texter i urval av Erik Graffman. Med bidrag av Rollo May, Anthony Wilden m fl., Redaktion och översättning Erik Graffman. Stockholm: Bokförlaget Mareld

von Bertalanffy, Ludwig (1969): General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller

Cardell, Gunnar (1996): Lärares strategier. D-uppsats i pedagogik. Högskolan i Örebro

Cardell, Gunnar (2001): Trenätsmodellen. Ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik – exemplet värnpliktsutbildning. Lärarhögskolan i Stockholm: Studies in Educational Sciences 42. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Hitchins, Derek K. (1992); Putting systems to work. Chichester: John Wiley & Sons Ltd

Merry, Uri (1995): Coping with uncertainty. Insights from the new sciences of chaos, self-organisation, and complexity. Westport, Connecticut: Praeger Publishers

Molander, Bengt (1993): Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos

Prigogine, I & Stengers, I (1985): Ordning ur kaos. Bokskogen
Schön, Donald A. (1996): The Reflective Practitioner. How professionals think in action. Aldershot: Arena

Waldrop, M. Mitchell (1992): Complexity. The emerging science at the edge of order and chaos. London: Penguine Books                                                

Wiener, Norbert (1954): The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society. New York: Da Capo Press                

Wilden, Anthony (1990): Kommunikationens strategi. Göteborg: Bokförlaget Korpen